Privacy verklaring | Omdat smaken verschillen

PRIVACYVERKLARING

 

De WEDSTRIJD “Omdat smaken verschillen” “Battle of the big six” (verder genoemd de “WEDSTRIJD”) wordt georganiseerd door VAMIX NV, deel van VANDEMOORTELE, met zetel te Moutstraat 64, 9000 Gent, België, (vanaf 1 april: Ottergemse steenweg Zuid 816, 9000 Gent), Ondernemingsnummer 0418.123.646 en met Belux Sales & Marketingdepartement te 9000 Gent; Ottergemsesteenweg Zuid 806, (verder genoemd de “Verwerkingsverantwoordelijke”) in samenwerking met Like a Virgin NV met zetel te Evolis 78, 8500 Kortrijk, België, Ondernemingsnummer 0538.982.181 (verder genoemd “de Verwerker”) (samen verder genoemd de “ORGANISATOR”).

 

Alle persoonsgegevens die de ORGANISATOR verkrijgt in het kader van de WEDSTRIJD zullen worden opgeslagen in een of meer bestanden van de ORGANISATOR met inachtneming van de in België geldende wetgeving (met ingang van 25 mei 2018, de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, hierna genoemd “AVG” en met ingang van 5 september 2018, de Wet 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, hierna genoemd de Belgische Gegevensbeschermingswet van of “Uitvoeringswet AVG”).

 

De persoonsgegevens worden verwerkt om de deelnemers efficiënt te kunnen informeren over het verloop van de WEDSTRIJD. Elke deelnemer heeft, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG, het recht op informatie, inzage, toegang, verbetering, het recht op verzet, het recht om vergeten te worden, het recht op overdraagbaarheid van gegevens en het recht om zich te verzetten tegen profilering en automatische verwerking.

 

 

  1. Wedstrijd

De ORGANISATOR” biedt natuurlijke personen de gelegenheid om via de website “www.omdatsmakenverschillen.be” deel te nemen aan de WEDSTRIJD onder de hoofdcampagne “Omdat smaken verschillen”.

 

Om geldig deel te nemen moet de deelnemer de op de “www.omdatsmakenverschillen.be” website opgegeven procedure volgen en de gevraagde gegevens invullen op het daartoe voorziene online deelnameformulier. Wanneer een natuurlijke persoon zijn/haar profiel online op de website “www.omdatsmakenverschillen.be” registreert, verzamelt en verwerkt de ORGANISATOR de persoonsgegevens van de deelnemers alleen voor de uitvoering van de WEDSTRIJD. De ORGANISATOR stelt alles in het werk om uw privacy te beschermen en ervoor te zorgen dat u uw persoonsgegevens kunt toevertrouwen aan de ORGANISATOR.

 

Deze privacyverklaring is bedoeld om deelnemers aan de WEDSTRIJD te informeren over de verwerking van hun persoonsgegevens.

Voordat u uw profiel registreert en uw kandidatuur indient via de website “www.omdatsmakenverschillen.be”, zal u gevraagd worden om uw toestemming te geven dat ORGANISATOR uw persoonsgegevens verwerkt in het kader van de WEDSTRIJD zoals beschreven in het Wedstrijdreglement. Het is daarom belangrijk dat u de tijd neemt om deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. U heeft het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. Mocht u nog vragen hebben over deze privacyverklaring, dan kunt u contact met ons opnemen per e-mail naar “omdatsmakenverschillen@vandemoortele.com”.

 

 

  1. Gegevens van de deelnemer van de WEDSTRIJD

De ORGANISATOR verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens die de deelnemer verstrekt op het online deelnameformulier. De persoonsgegevens die de ORGANISATOR verzamelt en verwerkt omvatten maar zijn niet beperkt tot: voornaam, familienaam, adres, nr., postcode, gemeente, e-mailadres, andere deelnemingsvoorwaarden, alsook eventueel (optioneel) een foto (selfie), enz. De ORGANISATOR verzamelt of verwerkt geen gevoelige gegevens over de deelnemers (bijv. geen gegevens waaruit zijn/haar ras of etnische afkomst, politieke meningen, religieuze of filosofische overtuigingen, gegevens over het lidmaatschap van een vakbond, gegevens over gezondheid of seksuele geaardheid blijken). Deelnemers worden daarom gevraagd om dergelijke gegevens niet in het online deelnemingsformulier voor de ORGANISATOR te vermelden. Als er toch GEVOELIGE GEGEVENS aan de ORGANISATOR worden verstrekt, stemt de deelnemer ermee in dat de ORGANISATOR deze gegevens verwerkt in overeenstemming met de voorwaarden van deze Privacyverklaring en houdt de ORGANISATOR zich het recht voor om zulke gevoelige gegevens te vernietigen.

 

 

  1. Gebruik van de persoonsgegevens van de deelnemer

De persoonsgegevens die deelnemers aan de WEDSTRIJD aan ORGANISATOR opgeven, worden enkel door ORGANISATOR gebruikt om een verantwoord, rechtmatig en efficiënt verloop van de WEDSTRIJD te kunnen toepassen. ORGANISATOR verwerkt persoonsgegevens uitsluitend voor de WEDSTRIJD.

 

De deelnemer wordt ervan in kennis gesteld dat de “verantwoordelijke voor de verwerking”, zoals omschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en in de Uitvoeringswet AVG , de persoonsgegevens zal doorgeven aan de aangestelde Verwerker die in naam en voor rekening van de “verantwoordelijke voor de verwerking” verwerkingen uitvoert in het kader van de WEDSTRIJD.

Deelnemers stemmen ermee in dat de persoonsgegevens die ze hebben verstrekt worden overgedragen door de “verantwoordelijke voor de verwerking” aan de “verwerker” voor de verwerking van de gegevens in het kader van de WEDSTRIJD.

 

 

  1. Toestemming

Door deze Privacyverklaring te aanvaarden, geven de deelnemers hun uitdrukkelijke toestemming dat ORGANISATOR de persoonsgegevens die ze hebben verstrekt verwerkt in overeenstemming met de voorwaarden van deze Privacyverklaring en voor het rechtmatig doel van de WEDSTRIJD.

De deelnemers hebben het recht om op elk moment hun toestemming in te trekken. Ze kunnen dit doen door hun profiel op de “www.omdatsmakenverschillen.be” website van ORGANISATOR te wissen.

Door het aankruisen van de lege “tick box” op het online deelnameformulier:

 

П Door deelname aan de Wedstrijd ga ik akkoord met het wedstrijdreglement en de Privacy verklaring.

 

П Door deelname aan de wedstrijd geef ik mijn uitdrukkelijke toestemming aan de ORGANISATOR voor de verwerking van mijn persoonsgegevens zoals beschreven in het Wedstrijdreglement.”; gaat de deelnemer ermee akkoord dat zijn/haar persoonsgegevens gebruikt worden door de ORGANISATOR voor de Wedstrijd.

 

Door het aankruisen van de lege “tick box” op het online deelnameformulier (ingeval de deelnemer een foto deelt op de Vandemoortele®-pagina op Facebook®):

 

П Ja ik geef mijn uitdrukkelijke toestemming aan de ORGANISATOR om de door mij ingestuurde foto te gebruiken, te reproduceren te publiceren en verder te verspreiden in het kader van de WEDSTRIJD zoals beschreven in het Wedstrijdreglement (o.a. op de Vandemoortele®-pagina op Facebook®), met onherroepelijke en onvoorwaardelijke afstand van het recht op afbeelding.”; gaat de deelnemer ermee akkoord dat zijn/haar ingezonden foto gebruikt wordt voor de WEDSTRIJD zoals beschreven in het Wedstrijdreglement, met onherroepelijke en onvoorwaardelijke afstand van het recht op afbeelding.

 

 

  1. Verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemer

Tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen, hebben enkel de ORGANISATOR en betrokken managers van de ORGANISATOR toegang tot de persoonsgegevens van de deelnemer:

Als de deelnemer het online deelnemingsformulier invult worden zijn/haar persoonsgegevens opgenomen in het gegevensbestand die toegankelijk is voor ORGANISATOR (d.w.z. binnen de Europese Economische Ruimte).

 

ORGANISATOR zorgt voor voldoende veiligheidsmaatregelen bij de overdracht en de verwerking van persoonsgegevens van deelnemer aan de Verwerker om ongeoorloofde publicatie van of toegang tot de overgedragen gegevens te voorkomen.

ORGANISATOR mag bepaalde gegevens van de deelnemers doorgeven aan derden voor de in deze Privacyverklaring beschreven doeleinden. Deze partijen werden door de vennootschap aangeduid en leveren er diensten aan (bijv. reclame agentschap ). In dit beperkte geval krijgt de geselecteerde verwerker toegang tot de persoonsgegevens van de deelnemers. Voordat informatie wordt verstrekt aan de Verwerkers, zorgt ORGANISATOR ervoor dat alle derde begunstigden gebonden zijn aan strikte veiligheidsnormen en vertrouwelijkheidsverplichtingen om ongeoorloofde publicatie van of toegang tot de overgedragen gegevens te voorkomen.

 

 

  1. Opslag van de persoonsgegevens van de deelnemers

ORGANISATOR slaat de gegevens van de deelnemer op die in het kader van de WEDSTRIJD worden verkregen.

Na afloop van de WEDSTRIJD - en onverminderd de plaatselijke wetgeving - bewaart ORGANISATOR de gegevens van de deelnemer voor een maximale periode zoals voorzien in de toepasselijke wetgeving. Na het verstrijken van de wettelijke bewaarperiode worden de gegevens van de deelnemer volledig verwijderd uit het systeem van ORGANISATOR.

 

 

  1. Rechten van de deelnemer

De deelnemer heeft te allen tijde het recht om zijn/haar profiel via de website “www.omdatsmakenverschillen.be” van ORGANISATOR te openen en de verstrekte gegevens te bekijken, te wijzigen of te verwijderen. De deelnemer heeft het recht om zijn/haar persoonsgegevens te corrigeren (inclusief aanvullen van onvolledige gegevens). De gegevens worden vervolgens in alle andere relevante gegevenssystemen gewijzigd. Daarnaast heeft de deelnemer het recht op toegang tot en correctie van de persoonsgegevens die ORGANISATOR kan verwerken en die niet beschikbaar zijn op de website “www.omdatsmakenverschillen.be” van ORGANISATOR, door een e-mail te sturen naar het e-mailadres :“omdatsmakenverschillen@vandemoortele.com”. Als de deelnemer niet langer geïnteresseerd is om deel te nemen aan de WEDSTRIJD van de ORGANISATOR, heeft hij/zij te allen tijde het recht om zijn/haar profiel te verwijderen en/of alle actieve of onvoltooide sollicitaties in te trekken. Hierdoor worden alle gegevens van de deelnemer permanent verwijderd uit alle bestanden die ORGANISATOR gebruikt om zijn/haar gegevens op te slaan.

 

De deelnemer heeft het recht om van ORGANISATOR de beperking van de verwerking te verkrijgen wanneer (i) hij/zij de juistheid van de gegevens betwist, (ii) de verwerking onwettig blijkt, maar de deelnemer niet wil dat de gegevens volledig worden verwijderd of (iii) ORGANISATOR de gegevens niet langer nodig heeft, maar ze relevant zijn voor de deelnemer in het kader van een rechtsvordering (iv) de deelnemer bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van de verantwoording van ORGANISATOR.

De deelnemer heeft het recht om gegevens overdraagbaar te maken overeenkomstig de Algemene Gegevensbeschermingsverordening (Verordening 679/2016) en de Uitvoeringswet AVG.

 

Als de deelnemer de website “www.omdatsmakenverschillen.be” van ORGANISATOR niet kan gebruiken, kan hij/zij altijd contact opnemen met ORGANISATOR. Als de deelnemer zich vragen stelt over de manier waarop zijn/haar persoonsgegevens door ORGANISATOR worden verwerkt, kan hij/zij een klachtenprocedure starten door een e-mail te sturen naar het volgende email adres: “omdatsmakenverschillen@vandemoortele.com”. Ook kan hij/zij een klacht indienen per post over de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming op het volgende adres:

 

BELGIE: Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35,

B- 1000 Brussel

E-mail: “contact@apd-gba.be

(www.dataprotectionauthority.be)

 

 

  1. Veiligheidsmaatregelen

ORGANISATOR gebruikt verschillende beveiligingstechnologieën en -procedures om de vertrouwelijkheid van de gegevens van de deelnemer te waarborgen en ze te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, onjuist gebruik, wijzigingen, onwettige of onbedoelde vernietiging en verlies. Alleen het WEDSTRIJD – team van de ORGANISATOR (“Verantwoordelijke voor de verwerking” en de Verwerker”) en de managers die betrokken zijn bij de WEDSTRIJD krijgen toegang tot de gegevens van de deelnemer. Deze personen zijn verplicht om de privacy en vertrouwelijkheid van de gegevens te respecteren.

 

 

  1. Contact

Mocht u nog vragen hebben over de gegevens die u hebt ingediend, neem dan contact met ons op per brief naar VAMIX NV, t.a.v. “Battle of the big six” WEDSTRIJD, Ottergemsesteenweg-Zuid 806, 9000 Gent, België of per e-mail naar het volgende e-mailadres: “omdatsmakenverschillen@vandemoortele.com”.

Elke deelnemer kan de rechten uitoefenen door de verzending van zijn/haar verzoek met een kopie van de identiteitskaart per e-mail naar het e-mail adres: omdatsmakenverschillen@vandemoortele.com of een brief te sturen naar het adres van de ORGANISATOR zoals hieronder aangegeven. Elke deelnemer zal zich via dezelfde kanalen ook verzetten tegen het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens voor marketing doeleinden en/of de doorgave ervan aan derden.

 

VAMIX NV

T.a.v. WEDSTRIJD Vandemoortele® big six Team - Data Privacy

Ottergemse steenweg Zuid 806 / 816

B-9000 GENT

BELGIË

E-mail: omdatsmakenverschillen@vandemoortele.com

 

 

  1. Toepasselijk recht en rechterlijke bevoegdheid

De Privacyverklaring en het gebruik van de “www.omdatsmakenverschillen.be” website van ORGANISATOR in het kader van de WEDSTRIJD zijn onderworpen aan het Belgische recht. De bevoegde rechtbank van Gent heeft de exclusieve bevoegdheid om kennis te nemen van alle geschillen die eventueel voortvloeien uit deze privacyverklaring of betrekking hebben op de “www.omdatsmakenverschillen.be” website van ORGANISATOR en die niet in der minne kunnen worden geregeld.

 

Opgemaakt te Gent, op 7 januari 2019